And we won't be born again.

miftahulsema:

Bu bayramda tuhaf
Bu bayramda burukluk var gözyaşı var
Ama adı üstünde bayram

Bayramınız mübarek olsun…

(via cihatsaadet)

(ballibalik gönderdi)

Kur’an’ı güzel okuyanlara özendiğim kadar hiç kimseye özenmiyorum.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter