And we won't be born again.

Sevgili tatil, sence de biraz hızlı gitmiyor musun?

(Kaynak: ucankurba, ucankurba gönderdi)

 3. İntifada başladı! Râbbim zafer ver… (via mana-hayat)

✌️İNTİFADA✌️
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter